Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Overdracht en licentie

Welke afspraken kunnen gemaakt worden met een uitgever?

Uitgever

Met een uitgever kunt u een mondelinge of schriftelijke overeenkomst sluiten over publicatie van uw werk.

Met een mondelinge overeenkomst kunt u over het algemeen alleen toestemming geven tot plaatsing van een artikel in het desbetreffende nummer van het tijdschrift. Verder kunt u zelf bepalen wat u met het artikel wilt doen; er is geen sprake van overdracht van auteursrecht of het verlenen van een exclusieve licentie (dit kan alleen via een daartoe bestemde (schriftelijke) akte). In sommige gevallen staat in het colofon van het tijdschrift aangegeven waartoe u toestemming hebt gegeven, dit heeft echter geen enkele juridische waarde. Voor andere publicaties dan artikelen wordt over het algemeen een schriftelijke overeenkomst gesloten.

Bij een schriftelijke overeenkomst is een aantal situaties te onderscheiden: 

  1. U draagt het auteursrecht over aan de uitgever. De uitgever mag dan doen wat hij wil met het materiaal. Het moet wel duidelijk zijn welke auteursrechten (waarop) worden overgedragen, als dit niet duidelijk is dan worden ze niet geacht te zijn overgedragen. Zie het per 1 juli 2015 in werking getreden auteurscontractenrecht (wijzigingen in de Auteurswet) en bekijk of dit van toepassing is op uw situatie. Zie ook: Kan ik het standaardcontract van mijn uitgever aanpassen?
  2. U geeft de uitgever een exclusieve licentie (gebruiksrecht) op (een deel van) het materiaal, maar draagt het auteursrecht niet over. Hoewel de uitgever geen auteursrecht heeft, mag alleen hij doen wat is afgesproken met het materiaal. Check het per 1 juli 2015 in werking getreden auteurscontractenrecht (wijzigingen in de Auteurswet) en bekijk of dit van toepassing is op uw situatie.
  3. U geeft de uitgever een niet-exclusieve licentie, waarbij het auteursrecht niet wordt overgedragen. De uitgever mag alleen die dingen met uw materiaal doen, die in de overeenkomst zijn omschreven. De niet-exclusiviteit laat de mogelijkheid over dat u deze gebruiksrechten ook aan anderen kan verlenen. Check voor de zekerheid het per 1 juli 2015 in werking getreden auteurscontractenrecht (wijzigingen in de Auteurswet) en bekijk of dit van toepassing is op uw situatie.

Het verschil tussen overdracht en een licentie, is vergelijkbaar met het verschil tussen het verkopen en verhuren van een huis. Bij verkoop is er een nieuwe eigenaar; bij verhuur heeft iemand enkel toestemming om het huis te gebruiken. De bepalingen in een schriftelijke overeenkomst gaan meestal voor op de bepalingen in de Auteurswet. Dat is alleen niet het geval als er sprake is van een dwingendrechtelijke bepaling uit de Auteurswet, dat zijn bepalingen die niet met contractuele afspraken omzeild kunnen worden. Kijk daarom goed naar het contract dat u met uw uitgever hebt gesloten om te bepalen wat u zelf met uw publicaties mag doen