FAQ

Zoekopdracht annuleren
Zoekresultaten op ''
Algemeen
Software

Computerprogramma’s (software) zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en verspreiden van software mag niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het auteursrecht geldt alleen op de broncode en/of objectcode als zodanig. De functionaliteit, de programmeertaal en de bijbehorende bestandsformaten maken geen deel uit van de code en zijn louter functioneel van aard zodat ze niet worden beschermd door het auteursrecht. Om als programmeur je software te laten beschermen door het auteursrecht zijn geen formele handelingen nodig (net zomin als bij boeken, artikelen, films, enz.). Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Wel moet men er altijd op bedacht zijn dat niet alle onderdelen van de software onder het...

Lees meer
Gebruik
AI (Artificiële Intelligentie)
Gebruik

Artificiële intelligentie (AI) tools, zoals ChatGPT, DALL-E en Stable Diffusion, stellen docenten, onderzoekers en studenten in staat om teksten en afbeeldingen te genereren voor verschillende doeleinden. Het gebruik van deze tools in een universitaire omgeving roept echter complexe vragen op over auteursrecht. Bijvoorbeeld, bezit iemand het auteursrecht op AI-gegenereerde output en zo ja: wie is dat dan? En wordt het auteursrecht geschonden wanneer de trainingsgegevens die zijn gebruikt om deze output te genereren auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten? Op dit moment is het moeilijk om duidelijke of definitieve antwoorden te geven op deze vragen. Hier wordt wat algemene informatie en richtlijnen...

Lees meer
Algemeen
Algemeen

Copyright is de Engelse term voor auteursrecht. Hoewel auteursrecht bijna altijd wordt vertaald met de term copyright is deze vertaling niet helemaal juist. Er bestaat een nuanceverschil tussen deze twee termen omdat ze verwijzen naar twee rechtssystemen met verschillende uitgangspunten. Het auteursrecht (droit d’auteur) beschermt de auteur als natuurlijk persoon. Op grond van het auteursrecht komen aan de auteur zogenaamde persoonlijkheidsrechten toe die in de meeste gevallen onvervreemdbaar zijn. Copyright beschermt veel meer de investering die in een werk is gedaan. Morele rechten ontbreken in dit systeem. Het copyright regime heerst in de Angelsaksische landen zoals de Verenigde Staten, Groot...

Lees meer

Dit is het recht om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om het werk openbaar te maken en het werk te verveelvoudigen. Onder openbaar maken valt o.a. het uitzenden van een programma, het opvoeren van een toneelstuk of het in druk laten verschijnen van een boek. Ook het uploaden van een werk op het internet is een vorm van openbaarmaking. Onder de verveelvoudiging van een werk  wordt mede verstaan de vertaling, de muziekschikking, de verfilming of toneelbewerking en in het algemeen iedere gehele...

Lees meer

Het intellectueel eigendomsrecht betreft de rechtsgebieden auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en industrieel eigendom. Het auteursrecht wordt ondermeer geregeld in de Auteurswet, de Wet op de Naburige Rechten en de Databankenwet. Een bijzondere vorm van het auteursrecht is het muziekauteursrecht. Het auteurscontractenrecht is medio 2015 gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen hieruit zijn het recht op een billijke vergoeding, akte vereiste bij licentie en de bestsellerbepaling. Onder industrieel eigendom vallen: octrooirecht merkenrecht handelsnaamrecht tekeningen modellenrecht chipsrecht topografierecht kwekersrecht Onder het merkenrecht valt bijvoorbeeld een merkinschrijving bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) in Den Haag. 

Lees meer

De regels omtrent het uitlenen van auteursrechtelijk materiaal door bibliotheken (Auteurswet: artikelen 12, 15c-g). Stichting Leenrecht incasseert en verdeelt de leenrechtvergoedingen. Meer informatie: www.leenrecht.nl

Lees meer

We spreken van Privacy by Default als de standaardinstellingen van een programma, app, website, dienst of apparaat zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. Voorbeelden van het ontbreken van Privacy by Default: Het standaard 'delen' op sociale netwerken. Vooraf ingevulde velden bij formulieren zoals "ik wil op de hoogte gehouden worden". Vragen om gegevens zoals geboortedatum en telefoonnummer als dat niet relevant is (zoals bij het abonneren op een nieuwsbrief). In algemene voorwaarden opnemen dat uw gegevens met derden worden gedeeld. Automatisch inloggen op en koppelen met andere websites. Apps die bij het installeren adresboeken kopiëren, en je overal volgen (locatie doorgeven)....

Lees meer

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland vervangen. Deze verordening (in het Engels: GDPR) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat in heel Europa dezelfde wetgeving voor privacy geldt. Meer informatie Zie ook de pagina Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees meer