Veelgestelde vragen

Terug naar overzicht
Algemeen

Heeft de onderwijsinstelling het auteursrecht op het werk van studenten?

Onderwijs

Nee, in beginsel behoudt de student zelf het auteursrecht op zijn werk.

Als een student in opdracht van de onderwijsinstelling werk maakt als onderdeel van de studie, kan de instelling daarvoor wel bepaalde gebruiksrechten bedingen. Bijvoorbeeld dat het werk in een elektronische leeromgeving wordt geplaatst en beoordeeld wordt door de docent of becommentarieerd door medestudenten. Ook kan een onderwijsinstelling bedingen dat een werk gedurende een bepaalde periode beschikbaar blijft als onderdeel van een e-portfolio. Juridisch gezien geeft de student dan een licentie voor dit beoogde gebruik. Die kan hij schriftelijk overeenkomen met de instelling, maar vaker zal het stilzwijgend gebeuren (een elektronische opdracht moet nu eenmaal openbaar gemaakt kunnen worden, willen anderen hem kunnen beoordelen).

Om de student duidelijkheid te geven over het soort gebruik waarmee hij instemt als hij een opdracht uploadt, kunnen de beoogde gebruiksvormen in de bewuste ELO duidelijk in algemene voorwaarden worden vermeld. De student geeft zo dus alleen een licentie voor bepaalde soorten gebruik; hij houdt zelf auteursrecht op zijn werk. Dat is alleen anders als de instelling overdracht van auteursrecht met hem afspreekt. Dit kan alleen gebeuren door middel van een schriftelijke, door de student ondertekende overeenkomst.